Eksempler på scenarier

NITO – norske ingeniører og teknologer i 2027

Bufdir – «Handlingsrom for universell utforming»

Follo (Oppegård, Ski, Ås og Enebakk) – scenarier for mulig kommunesammenslåing

Arena Innovasjon Torskeklyngen – hvitfisknæringens fremtid

Husbanken – Husbankens strategiske innretning og innsats 2014-2020

NVE – det norske energisystemet og lavutslippssamfunnet

Vestfold og Telemark fylkeskommuner – samarbeid om intermodal transport og grønt skifte

Finnmark fylkeskommune / VRI Finnmark – fremtidens næringsutvikling i Finnmark («Foresight Finnmark»)

Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet og Miljødepartementet – «Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord» – potensialet for innovasjon og nyskapning i Nord-Norge

Miljødirektoratet (Klima- og forurensningsdirektoratet) m.fl. – bærekraftig forvaltning av Nordsjøen og Skagerrak

Møre og Romsdal fylkeskommune – «Nordmøre og Romsdal – sammen om framtida»