Medvirkning i prosesser

Dietz Foresight spesialiserer seg på medvirkningsbaserte strategiprosesser og scenarieprosesser. All erfaring viser at meningsfull medvirkning ikke kommer av seg selv!

Alle prosesser planlegges nøye i tett dialog med oppdragsgiver. Som prosessleder har Dietz Foresight ansvaret for at planene er ambisiøse, gjennomførbare og i pakt med anerkjente prinsipper for gjennomføring av medvirkningsbaserte prosesser. Europeisk foresight (systematisk fremtidstenkning) er en viktig inspirasjonskilde.

Rettesnoren er reell medvirkning. Gitt at medvirkning er mulig og ønskelig, er det avgjørende at prosessen ikke får preg av “skinndemokrati”. Prosessen må bety noe. Deltagerne må få mulighet til å øve innflytelse, og de må samtidig være villig til å yte en innsats sammen med andre.

Prosesser er høyst ulike. Men gjennomgående gir det mening å prøve å involvere flere miljøer, nivåer og aldersgrupper. Der hvor det er naturlig med et sterkt innslag av eksperter, er det viktig at prosessen kan spille på flere typer ekspertise og at det er rom for flere perspektiver.

Dietz Foresight har utviklet et kvalitetssikringssystem for gjennomføring av medvirkningsbaserte prosesser.

Deltagerne i scenarieprosessen "Verdiskaping i nord". Foto: Gard Nybro Nielsen

Deltagerne i scenarieprosessen «Verdiskaping i nord». Foto: Gard Nybro Nielsen