Behov for regionale prosesser!

Spennvidden innenfor regional foresight og strategiutvikling er stor. Formål og utfordringer varierer, og det samme gjør organiseringen. Fellesnevneren er likevel regional samhandling. Hvordan kan ulike aktørgrupper samarbeide om å forbedre en regions attraktivitet og konkurransekraft? Hvordan synliggjøre regionen? Hvordan tenke langsiktig og strategisk?

Skape verdensledende klynger

Noen prosesser handler om å styrke eksisterende næringsklynger, andre om å videreutvikle nettverk som kanskje kan bli ledende klynger etter hvert. Foresight er blitt et populært verktøy i innovasjonsprogrammene Arena og NCE. Ved hjelp av foresightprosesser kan klynger jobbe systematisk med å bli bedre, mer samkjørte og mer strategiske. På den måten kan de forfølge ambisjoner om å bli verdensledende på et fagfelt eller i håndteringen av en samfunnsutfordring.

Styrke regionalt samarbeid

I flere regioner har foresight de siste årene vært brukt på et overordnet, strategisk nivå, til å utvikle selve samarbeidet i regionen. Hvordan kan man, helt konkret, styrke tilliten mellom forvaltningen, næringslivet og kunnskapsmiljøene? Hvordan involvere næringslivet i diskusjoner om regionens fremtid? Hvordan gjøre dialog og medvirkning i offentlig planlegging til mer av en levende realitet? Prosessen «Nordmøre og Romsdal – sammen om framtida» er et eksempel på hvordan denne typen utfordringer kan gripes an. Prosessen har bidratt til å skape en ny «vi-følelse» mellom de to fogderiene.

Begrepet region er ikke entydig, og foresight- og strategiprosessene kan omfatte både større regioner (landsdeler, fylker, grenseregionalt samarbeid i Norden m.v.) og mindre regioner innenfor et fylke (en eller flere kommuner).

Regional foresight kan også bidra til å fornye og effektivisere offentlige planprosesser, som over år har en tendens til å bli tunge, uoversiktlige og lite engasjerende. Godt gjennomtenkte workshops kan på en rask og virkningsfull måte sørge for kommunikasjon, avklaring og samordning.

Kommunereform og regionreform

Regjeringen ønsker en ny kommunestruktur, kjennetegnet av flere robuste kommuner. Kommunene må vurdere om de vil gå sammen i større kommuner og på hvilket grunnlag de vil forsterke det regionale samarbeidet og lokaldemokratiet. Så står fylkeskommunene for tur. Til syvende og sist må regjeringen og Stortinget avgjøre hvor radikal reformen skal bli. Det er innlysende at endringene krever et klart fremtidsperspektiv.

Regionale foresight- og strategiprosesser gir de kommunale og fylkeskommunale aktørene muligheter til aktivt å påvirke situasjonen. Uavhengig av formell organisering vil flere norske kommuner i tiden som kommer ha interesse av å forsterke det næringspolitiske samarbeidet. Ved i høyere grad å opptre som en region, vil de kunne løfte satsingen på næringsutvikling opp på et nytt nivå. Regionale foresight- og strategiprosesser kan også brukes til å gi innhold til ambisjoner om «smart spesialisering» i regionene.

For den enkelte region handler det om å utvikle strategier som sikrer større innflytelse. Det er nødvendig å se næringsutvikling og samfunnsutvikling som to sider av samme sak.

FoU-strategier

En annen innfallsvinkel er behovet for regionale FoU-strategier. Med etableringen av regionale forskningsfond (RFF) har flere norske regioner fått incentiver til å løfte ambisjonsnivået i satsingen på forskning og innovasjon. Men hvordan velge? Hvordan styre unna generelle, intetsigende mål og ubearbeidede ønskelister? Foresight kan være en hjelp til å foreta reelle og legitime prioriteringer.

Dietz har tatt pulsen på utfordringene i en årrekke og gir gjerne råd om hvordan regional foresight kan organiseres.

Intervju i Romsdals Budstikke 2. desember 2011

Intervju i Regionalnytt nr. 2 2009